CERCLE DE GYMNASTIQUE REMICH

Den 19. Januar 1979 war di éicht Generalversammlung, op der d’Statuten presentéiert goufen. De Veräin sollt als “Cercle de Gymnastique Remich” agedroe ginn. Zu dësem Zäitpunkt hat den Veräin 93 Memberen, di ënnerdeelt waren an:
– Fillettes (6-9)
– Pupilles (9-14)
– an Dames ménagères.

Haut bitt den Cercle de Gymnastique Réimech den Kanner, Jugendlechen, sou wei mei groussen Kanner eng Rei flott Aktivitéiten un: Turnen an Parkour. Si sinn a verschidde Sektiounen (Altersgruppen) agedeelt, sou datt d’Aktivitéiten dem jeeweilegen Alter ugepasst sinn.

Nächst Comités Setzung ass den 2. Mäerz 2020 em 19.30 Auer.

Den Comité sicht nach ëmmer no Motivéiert Léit déi den Veräin ënnerstëtzen wëllen. D’Eltere sinn häerzlech dozou agelueden sech fir Aarbechtsgruppen unzemellen

Liebe Eltern, falls Ihr Kind Mitglied wird im CGRemich und es nicht über eine luxemburgische Identifikationsnummer /Sozialversicherungsnummer  “matricule” verfügt (unabdingbar für eine ordentliche Verwaltung des Vereins, sowie vor allem die Versicherung des Kindes während des Trainings und der Wettkämpfe)muss diese unter folgender Adresse angefragt werden :

Dr. Mariette Hames (Adresse: 66, rue de Trêves L – 2630 LUXEMBURG) Mailadresse: Mariette.Hames@sp.etat.lu oder registre.medico@sp.etat.lu Telefonnr.: 00352 247 83482 Sie bekommen norm. ein Formular mit Anweisungen zugeschickt 

Chers parents, dans le cas où votre enfant est devenu membre du CGRemich et ne dispose pas de son numéro d’identification luxembourgeois /”matricule” (indispensable pour une bonne administration du club et surtout pour la sécurité et l’assurance pendant les entraînements et les concours), il faudra faire une demande :

Dr. Mariette Hames (Adresse: 66, rue de Trêves L – 2630 LUXEMBURG) adresse Mail: Mariette.Hames@sp.etat.lu ou registre.medico@sp.etat.lu Tele.: 00352 247 83482

Normal Trainingzaiten

D’umeldungen sinn online!

Eng Umeldung ass éischt ofgeschloss nodeems een de Betrag vun der Sektioun iwwerwisen huet!

D’umeldungen sinn offline!

Eng Umeldung ass éischt ofgeschloss nodeems een de Betrag vun der Sektioun iwwerwisen huet!

NEWS